HUMUSOFT
Konference MATLAB 2004 - sborník příspěvků

home info@humusoft.cz

 | zpět | 

 

K prohlížení příspěvků doporučujeme Acrobat Reader 6.0Procházka, A.
Úvod

 

Bartko, R.
Linearizácia nelineárnej dynamickej sústavy s náhodnými vstupmi

 

Bartko, R.
Použitie inverzných vzťahov pre vytvorenie lineárneho modelu mechanickej sústavy

 

Bartoš, P., Blažek, J., Špatenka, P.
Využití MATLABu při statistickém zpracování dat při počítačovém modelování Debyeova stínění technikou makročástic

 

Bártová, D., Kukal, J.
Modifikace PS a PSD regulátoru s využitím sigmoidální funkce

 

Bélai, I., Gyepes, G., Jovankovič, J.
Vizualizácia simulovanej sústavy riadenej systémom SIMATIC S7-30

 

Bélai, I., Kráľ, R.
Simulácia sústav pre S7PLCSIM v MATLABe

 

Belda, K., Píša, P.
Predictive Control - Algorithms, Tests and Web Publication via MATLAB - Simulink Environment (R14)

 

Blažek, J., Špatenka, P., Olejníček, J., Bartoš, P.
Numerické studium stěnové vrstvy plazmatu válcové katody

 

Cepák, M., Havlena, V.
Knihovna energetických komponent pro simulaci provozu parních turbín

 

Coufalíková, A., Titl, M.
Příspěvek k aplikaci programového prostředí MATLAB při analýze a návrhu optického přenosového systému mikrovlnných signálů

 

Daněk, J.
Využití MATLABu pro výuku numerické matematiky

 

Dostál, P.
Simulink and Production - Financial Systems

 

Drbal, O.
Vybrané metody pro měření zpoždění mezi signály EEG

 

Dušek, F., Honc, D.
Automatizovaný experiment v MATLABu

 

Dušek, J.
Human Vision Models of Image Quality Evaluation for JPEG2000 Compression Designed in MATLAB

 

Dušek, R.
Vliv konfigurace trojrozměrných geodetických úloh na přesnost určovaného bodu

 

Fliegel, K.
Modelování a měření charakteristik obrazových snímačů

 

Foltin, M.
Distribuované výpočty v MATLABe

 

Foltin, M., Ágh, T.
Tvorba počítačového modelu mechanického systému pomocou systému MATLAB/SimMechanics

 

Foltin, M., Blaho, M.
Tvorba modelu dopravnej križovatky pomocou MATLAB/Stateflow

 

Foltin, Miloslav, Foltin, Martin
Validácia analytických metód v MATLABe

 

Franeková, M., Cigánek, P.
Modelovanie vlastností digitálnych modulačných techník v Communications Blocksete

 

Frízel, R., Hromčík, M., Hurák, Z., Šebek, M.
Using Lapack Solvers for Structured Matrices within MATLAB

 

Gavlasová, A., Procházka, A.
Wavelet transformace v potlačování rušivých složek obraz

 

Hanta, V.
Optimalizace chemických stupňových procesů pomocí MATLAB Symbolic Math Toolboxu

 

Hanzlík, P., Páta, P.
3rd Generation Approach to Video Compression for Multimedia

 

Haškovec, V., Mudrová, M.
Segmentace obrazu s využitím hysterezního prahování

 

Havlík, J.
Synchronizace EEG záznamu a videozáznamu při snímání pohybu prstu ruky

 

Hertl, I.
Usage of Digital Audio Record for Constant Envelopw Modulations Decodin

 

Hulkó, G., Belavý, C., Cibiri, Š.
Distributed Parameter Systems Wizard v prostredí MATLAB & Simulink

 

Javůrek, R.
Objective Quality Assessment Methods and Models for Compressed Video

 

Kadlec, F., Husník, L., Pekár, S.
Zpracování slabých akustických signálů malých živočichů zaznamenaných v neoptimálních podmínkách

 

Kašparec, T.
Simulace W-CDMA a systémů s více nosnými v MATLABu

 

Klimánek, D., Šulc, B.
Autodetekce poruch a poskytování výukové podpory návrhu regulačního obvodu s programem MATLAB-Simulink

 

Kofránek, J., Andrlík, M., Privitzer, P., Stodulka, P., Mašek, J.
Jen Simulink nestačí: využití Simulinku při tvorbě výukových multimediálních simulátorů

 

Koňařík, P.
Návrh a praktické ověření energeticky úsporných řídicích algoritmů hydraulického pohonu v prostředí MATLAB

 

Kopčok, K.
Riadenie modelu udalostného systému s využitím Stateflow a Real Time Toolboxu

 

Kopčok, K., Hrúz, B., Nemec, B.
Simulácia riadenia dynamického systému pomocou Stateflow Toolboxu

 

Kopelent, V., Roubík, K.
Modeling of the Gas Exchange in the Lung Structure

 

Kratochvíl, T., Kříž, D.
Utilization of MATLAB for the Digital Modulation Methods Simulation in DVB Area

 

Kropík, P., Šroubová, L.
Optimální transpozice vodičů u dvojitých venkovních vedení

 

Krumpholc, M., Sedláček, M.
Moderní metody měření fázového rozdílu - ověření vlastností v prostředí MATLAB

 

Kubíček, M.
Using Dragonfly IEEE-1394 Digital Camera and Image Acquisition Toolbox

 

Kulhánek, J.
The Simulation of the Human Visual System Model for Image Quality Evaluation

 

Kupczak, M.
Elimination of the Measurement Noise by Using Wavelet Transformations

 

Kutil, M.
Scheduling Toolbox First Preview

 

Lazarová, E., Ušalová, L´.
Využitie Fuzzy Logic Toolboxu v geotechnike

 

Lukeš, Z., Raida, Z.
Multiobjektivní syntéza širokopásmových antén pomocí genetických algoritmů využitím momentové metody v časové oblasti

 

Majerová, D., Kukal, J.
Dyadic Weight Neural Network for 2D Image Processing

 

Maršálek, R.
Design of digital modulators with MATLAB support

 

Martinák, L., Matějka, V.
Použití MATLABu k řízení přístrojů v medicíně

 

Matějka, V., Tichý, J., Hájovský, R.
Kontrola přesnosti výroby s využitím MATLABu

 

Matoušek, R.
HC algoritmus a úloha celočíselného programování v prostředí MATLAB

 

Matz, V.
Graphical User Interface Created in MATLAB for Ultrasonic System

 

Mikš, A., Novák, J.
Simulace metody fázového kontrastu v MATLABu

 

Mikš, A., Novák, J.
Vyhodnocování vlnových polí pomocí střihové interferometrie

 

Mikš, A., Obr, V.
Experimentální metoda určení základních parametrů objektivu analaktického dalekohledu

 

Mikš, A., Obr, V.
Laboratorní určení optické funkce přenosu optických soustav

 

Mikš, A., Obr, V.
Počítačová simulace vlivu chyb pentagonálního hranolu na přesnost měření v geodézii

 

Mikš, A., Obr, V.
Vliv optické soustavy na přesnost měření v geodézii (opticko-geometrické hledisko)

 

Mizera, R.
Programová podpora syntézy regulačních obvodů pomocí programu MATLAB - Simulink

 

Musoko, V., Kolínová, M., Procházka, A.
Image Classification Using Competitive Neural Networks

 

Neuman, P., Pokorný, M., Varcop, L., Weiglhofer, W.
Operator Training Simulator and its Submodel of Coal-Pulverized Mill

 

Noskievič, P., Jániš, P.
Simulace a řízení pneumatického servopohonu pomocí programu MATLAB - Simulink

 

Novák, J., Mikš, A.
Korelační analýza interferogramů

 

Novák, J., Mikš, A.
Užití MATLABu v kolorimetrii

 

Nováková, K., Kukal, J.
Optimum Learning of Artificial Neuron

 

Nováková, K., Kukal, J.
Role obálek 2D FFT spektra při TSR invariantním rozpoznávání obrazu

 

Novotný, M., Sedláček, M.
Měření efektivní hodnoty s využitím algoritmů DSP v prostředí MATLAB

 

Olejníček, J., Píchal, J., Jelínek, P., Blažek, J., Špatenka, P.
Diagnostika interferogramů v prostředí MATLAB

 

Palatová, M., Kmínek, M., Finkeová, J.
Matematický model půdního bioreaktoru v prostředí MATLAB a FEMLAB

 

Páta, P., Klíma, M., Schindler, J.
Simulace zpracování optické obrazové informace v MATLABu

 

Pavelka, A., Procházka, A.
Algorithms for Initialization of Neural Network Weights

 

Pavlok, B.
Simulace dynamického systému AGC na válcovně tlustých plechů Kvarto

 

Pekař, J., Havlena, V.
Design and Analysis of Model Predictive Control Using MPT Toolbox

 

Prokš, J., Jiruška, P.
Měření časového zpoždění mezi signály mozku: aplikace v epileptologii

 

Ptáček, J., Šindelářová, I., Procházka, A.
Digital Image Artifacts Restoration

 

Rajmic, P.
Programový balík THRESHLAB pro MATLAB

 

Roubal, J., Trnka, P., Havlena, V.
Simulation of Two-Dimensional Distributed Parameters Systems

 

Rožánek, M., Roubík, K.
Study of the Intrapulmonary Conditions Using a Mathematical Model of the Human Respiratory System During Artificial Lung Ventilation

 

Ručkay, L., Šťastný, J.
Simulace bikvadratické sekce s kvantizační zpětnou vazbou

 

Salačová, J.
Kooperace softwarových systémů LUCIA G, MATLAB, FEMLAB pro studium struktury tkaninových kompozitů

 

Schwarz, D., Provazník, I.
Registrace multimodálních medicínských obrazů s využitím MATLABu a ITK

 

Sládek, O., Kurka, L., Ferkl, L., Pořízek, J., Šebek, M.
Dynamická simulace chování vzduchotechniky tunelu Blanka

 

Starý, M., Doležal, P.
Operativní řízení odtoku vody dyjsko-svrateckou soustavou nádrží za průchodu povodně

 

Stolín, T.
Vizualizace 2D vektorových dat

 

Svádová, M., Hanzálek, Z.
PN MATLAB Toolbox 2.0

 

Šebesta, J.
Komunikace mezi PC pomocí zvukové karty

 

Šindelářová, I., Ptáček, J., Procházka, A., Kukal, J.
Wavelet Transforms in Iterative Signal Regions Recovery

 

Špetík, R.
Non-Conventional Methods of Spectral Analysis

 

Šťastný, J., Sovka, P.
Fractional Delay of EEG Signal

 

Tkáč, J.
Spracovanie signálov z prenosného radaru

 

Turčaník, M., Harakaľ, M.
Optimalizácia rekurentných neurónových sietí pomocou genetických algoritmov

 

Urban, P., Šebek, M.
Function Electrically Stimulation of the Calf Muscle Using MATLAB and Polynomial Toolbox

 

Valach, J.
Analýza skoliózy páteře pomocí optické metody projekce proužků v prostředí MATLAB

 

Vítek, S.
Měření přenosových charakteristik zobrazovacích soustav

 

Závodný, L, Hanus, S.
Využití umělé neuronové sítě pro empirický model šíření signálu

 

Zlatník, P.
Klasifikace Landau-Kleffnerova syndromu malých dětí

 

Žiška, P., Martinek, P.
Algoritmus diferenciální evoluce a jeho užití pro identifikaci nul a pólů přenosové funkce filtru