HUMUSOFT
Konference MATLAB 2001 - sborník příspěvků

home info@humusoft.cz

 | zpět | 

 

K prohlížení příspěvků doporučujeme Acrobat Reader 5


Procházka, A., Uhlíř, J.
Předmluva

 

Belda, K.
Implementation of Sliding Mode Control in Simulink 4.1 (R12.1)

 

Blaška, J., Sedláček, M.
Využití MATLABu pro číslicové zpracování signálu při zjišťování okamžité frekvence sítě

 

Blaška, J., Sedláček, M.
Interactive Distant Education of Signal Processing Using MATLAB Web Server

 

Blažek, J., Špatenka, P.
Numerical Study of Plasma Fluctuations and their Influence upon Probe Characteristics

 

Bobál, V., Chalupa, P.
New Modification of MATLAB - Toolbox for CAD of Simple Adaptive Controllers

 

Brejl, M., Lara, A.
Simulink Web Explorer

 

Dušek, F., Honc, D.
Identifikace a linearizace v Simulinku

 

Dušek, J.
Analýza obrazových sekvencí očních pohybů ve výpočetním prostředí MATLAB

 

Eisensteinová, G., Sedláček, M.
Využití MATLABu k potlačování aditivního šumu pomocí filtrace a pomocí vlnkové transformace

 

Fošumpaur, P.
Řízení nádrží a vodohospodářských soustav v prostředí MATLAB

 

Gharazi Sayed Mohsen
Identifikace soustavy sedačky (sedačka C.I.E.B. typové řady 5) a návrh regulačního obvodu

 

Heřmánek, A., Kadlec, J., Matoušek, R., Líčko, M., Pohl, Z.
Pipelined Logarithmic 32bit ALU for Celoxica DK1

 

Hozman, J.
Výuka předmětu zobrazovací systémy v lékařství s podporou MATLABu

 

Hrdlička, A.
Využití MATLABu při návrhu fuzzy logického regulátoru

 

Hromčík, M., Šebek, M., Ježek, J.
Polynomial Toolbox for MATLAB and Complex Plynomials in Communications

 

Hruška, F.
Modelování tepelné pohody v prostředí MATLAB

 

Hulkó, G., Belavý, C., Hurák, I., Szuda, J.
Riadenie dynamických systémov zadaných numerickými štruktúrami na zložitých oboroch definície v prostredí MATLAB, Simulink

 

Javed Alam Jan, Šulc, B.
Object Oriented Own-Built Model Library of Non-linear Thermo-Fluid Dynamic Systems in MATLAB/Simulink

 

Kacer, J.
Agregace znalostí senzorického systému pro robotické odminování

 

Kadlec, F.
Číslicové signály pro testování elektroakustických soustav

 

Kaiser, J., Košťál, E.
Srovnání kolorimetrických zkreslení snímacích soustav XYZ a RGB

 

Kaločay, P., Turčaník, M.
An Algorithm for Extraction of Rule Sets Directly from Numerical Data Set Based on Rough Set Theory

 

Kauler, J., Uher, M.
Fuzzy prediktor pro kinematicko silové řízení kráčejícího robota

 

Kolář, R., Kozumplík, J.
Filtrace signálů pomocí komplexní vlnkové transformace

 

Komárek, P.
Vývoj práce v elektrických pohonech

 

Konfršt, Z.
The Population Sizing Problem in (P)GAS

 

Kopecký Jr., V., Bok, J., Hofbauerová, K.
Vibrational Spectroscopy Toolbox & Applications: Determination of the Secondary Structure of Proteins

 

Kováčová, N.
Interaktívný program CVIKO, pracujúcí v počítačovom prostredí MATLABu - ako podpora moderných metód vo vyučování pravdepodobnosti a matematickej štatistiky

 

Kubalčík, M., Bobál, V.
Simulation of Control of Multivariable Systems together with Real Time Control of Laboratory Model Using MATLAB

 

Kukal, J., Křivý, I., Majerová, D.
MATLAB Realization of Parallel Random Rank Roam Method

 

Kukal, J., Majerová, D., Hainc, L.
Regularized Approach to Linear Fitting

 

Kurečka, R., Kozumplík, J.
Segmentace ultrazvukových obrazů použitím metod aktivních kontur pomocí B-splajnů

 

Lara, A.
C Code Simulation Blockset

 

Lauschmann, H., Ráček, O., Tůma, M., Nedbal, I.
Textural Fractography

 

Líčko, M., Matoušek, R., Pohl, Z.
Utilization of MATLAB for the Logarithmic Processor Development

 

Líčko, M., Pohl, Z., Matoušek, R., Heřmánek, A.
Tunning and Implemantation of DSP Algorithms on FPGA

 

Majerová, D., Kukal, J., Procházka, A.
2D Image Fuzzy Filters in MATLAB

 

Majerová, D., Procházka, A., Kukal, J.
Fuzzy Predictions of Sunspot Number

 

Matoušek, R.
Realisation of Fuzzy-Adaptive Genetic Algorithms in a MATLAB Environment

 

Mikš, A.
Rozptylová funkce optické soustavy s velkou numerickou aperturou

 

Mikš, A.
Vliv komy na přesnost měření optických přístrojů

 

Militký, J., Bajzík, V.
Surface Roughness and Fractal Dimension

 

Mlček, M., Novák, V., Kittnar., O.
Model kardiomyocytu v prostředí MATLAB

 

Mšal, O.
Simulace trojfázového aktivního filtru v Simulinku, použití karty MF604

 

Mudrová, M., Procházka, A., Kolínová, M.
Virtual Reality Model of Air Pollution

 

Němec, Z.
Simulace negativních účinků číslicového vyhodnocování otáček pro regulaci

 

Noskievič, P., Vaněk, M., Strnad, K.
Použití programu MATLAB - Simulink a Virtual Reality Toolboxu při návrhu a experimentálním ověření řízení jeřábové kočky

 

Novák, J.
Methods for 2-D Phase Unwrapping in MATLAB

 

Novák, J.
Analýza a vyhodnocování interferenčních struktur

 

Ochodnický, J., Cabala, D.
Model dosahu radaru s využitím digitálnej mapy terénu

 

Pánek, M., Procházka, A.
Remote Biomedical Image Processing Using MATLAB Web Server

 

Páta, P.
Návrh algoritmů komprese vědeckých obrazových dat v prostředí MATLAB

 

Páta, P., Klíma, M., Kaiser, J.
Využití prostředí MATLAB pro simulaci optického zpracování informace

 

Ptáček, J., Šindelářová, I., Procházka, A.
Wavelet Transform in Signal and Image De-Noising

 

Pultarová, I., Špačková, H.
Časově frekvenční analýza zvuku

 

Roubík, K.
Analysis of Biosignals in MATLAB Environment

 

Schlegel, M., Balda, P., Štětina, M.
Knihovna C MEX bloků pro průmyslovou regulaci s aplikačními příklady

 

Schwarz, D., Provazník, I.
Registrace a segmentace medicínských obrazů z CT a MR

 

Slavík, J.
Výpočet doby potřebné ke změně náklonu letounu Ae 270 o 60°

 

Slavík, M., Mudrová, M., Procházka, A.
Graphical User Interface for Environmental Signal Processing

 

Smutný, J., Pazdera, L.
Využití výpočetního systému MATLAB při nedestruktivní kontrole stavebních materiálů a dílců rozborem akustické odezvy generované mechanickým impulsem

 

Starý, M.
Operativní řízení odtoku vody z nádrže za průchodu povodně

 

Steinbauer, P., Valášek, M., Šika, Z., Zdráhal, Z.
Knowledge Supported Design and Reuse of Simulation Models

 

Sysel, M., Bobál, V.
Adaptivní řízení pomocí delta modelů v programovém prostředí MATLAB

 

Tůmová, G., Valášek, M.
Řešení aktivního tlumení vibrací hnacího ústrojí vozidel

 

Turčaník, M., Líška, M., Kaločay, P.
Simulácia koevolúcie umelých neuronových sietí pomocou genetických algoritmov

 

Tvrdík, J.
Řízené náhodné prohledávání s alternujícími heuristikami

 

Vágner, R., Sedláček, M.
Využití MATLABu pro určení nejistoty nepřímého měření frekvence

 

Zyelyk, Ya., Lychak, M.
Toolbox " Interval-Set Analysis " and its Applications