HUMUSOFT
Konference MATLAB 2000 - sborník příspěvků

home info@humusoft.cz

 | zpět | 

 

K prohlížení příspěvků doporučujeme Acrobat Reader 5


Procházka, A.
Předmluva - MATLAB a diskusní skupina CSMUG

 

Abelovský, M., Žalman, M.
Otvorený rýchlostný servopohon s AM

 

Bakule, L.
Robust Decentralized Control of Large Scale Systems

 

Balda, M.
Užitečné funkce pro MATLAB

 

Bardoňová, J., Provazník, I.
Rozpoznávání ischemické choroby srdeční pomocí skrytých Markovových modelů

 

Belda, K.
Graphical Environment for Simulation of the Control of Planar Redundant Parallel Robot

 

Beneš, J.
Solving Dynamic Economic Models with Rational Expectations: a Brief Exposition for Non-Economists

 

Blaška, J., Sedláček, M.
Využití MATLABu pro hodnocení metod měření nestacionárních veličin

 

Blažek, J., Kříž, P., Stach, V.
Využití MATLABu k optické diagnostice proudícího plynu

 

Boháček, J., Šmíd, R., Pfeifer, P.
Statistické zpracování výsledků pozorování s využitím výpočetního systému MATLAB

 

Byczanski, P.
Řešení soustavy nelineárních rovnic algoritmus "postup08"

 

Demčáková, B., Filip, M.
Vliv změny koeficientu pružnosti na poměry v trubce malého průřezu

 

Ettler, P.
Preliminary Analysis of Large Sets of Process Data

 

Hanzálek, Z
MATLAB based Petri Net Analysis

 

Heřmánek, A., Matoušek, R., Líčko, M., Kadlec, J.
FPGA Implementation of Logarithmic Unit

 

Honzík, B.
Simulation of the Kinematically Redundant Mobile Manipulator

 

Hošek, J.
Použití MATLABu při ověřování řídicího systému kráčejícího robota

 

Hrabec, J., Honzík, B.
Simulace autonomních mobilních robotů

 

Hromčík, M., Šebek, M.
Polynomial Design Methods and a Signal Processing Application

 

Hurák, Z., Šebek, M.
New Tools for Spherical Uncertain Systems in Polynomial Toolbox for MATLAB

 

Ivanov, I., Hubinský, P.
Využitie xPC Target na elimináciu reziduálnych kmitov kyvadla pri riadení v reálnom čase

 

Johanides, P.
Systém automatické regulace zesílení detektoru kmitočtově klíčovaných signálů

 

Kacer, J.
Zpracování znalostí při robotickém odminování

 

Kadlec, F.
Číslicové zpracování zvukových signálů

 

Kajan, S., Kozák, Š.
Programový systém SYNREG v prostredí MATLAB ver. 5.3

 

Kauler, J.
Neuronový predikt pro kinematicko silové řízení kráčejícího robota

 

Kolář, R., Kozumplík, J.
Optimální prahování ultrazvukových dat s využitím fuzzy entropie

 

Kolář, P.
Prohlížeč seismických signálů (časových řad)

 

Kubíček, M.
Real Time Toolbox a Data Acquisition Toolbox ve výuce na VŠCHT

 

Kukal, J., Bártová, D.
Visualization of Transcendent Transfer Functions

 

Kukal, J., Majerová, D.
Modus Ponens Fuzzy Network in MATLAB

 

Kurečka, R., Kozumplík, J.
Komprese medicínských obrazových dat s vyšší kvalitou ve vybraných oblastech

 

Líčko, M., Matoušek, R., Heřmánek, A.
Alpha accelerator for RTW - Windows Target

 

Machalová, J.
Zobecněný Grevillův algoritmus

 

Mann, H., Ševčenko, M., Pavlík, J.
DYNAST - Modeling Toolbox for MATLAB Formulating Equations Automatically

 

Masár, I., Žalman, M
Aplikácia xPC Target-u pri riadení invertovaného kyvadla

 

Matějíček, L.
Knihovna modelů ekologických systémů: EkoSynthesis

 

Matoušek, Radek
Aplikace GA v prostředí MATLAB

 

Matoušek, Rudolf
Traffic Toolbox

 

Mikeš, P.
Klasifikace objektů v obrazu a využití systému MATLAB

 

Mikš, A., Novák, J.
Počítačová simulace interferenčních jevů s použitím MATLABu

 

Mikš, A., Novák, J.
Simulace difrakčních jevů s použitím MATLABu

 

Militký, J.
Prostorová statistika v MATLABu

 

Neuman, P., Šulc, B., Jan, J., A., Tauchman, M.
Simulátory parních kotlů v programu MATLAB/Simulink a možnosti realizace jejich operátorských rozhraní

 

Noskievič, P.
Experimentální pracoviště řízení elektrohydraulických pohonů

 

Noskievič, P.
Model proporcionálního tlakového ventilu v programu MATLAB-Simulink

 

Novák, J., Pfeifer, P.
Simulace rušení sběrnice Measurement BUS s využitím systému MATLAB Simulink

 

Okrouhlík, M.
Mechanics with MATLAB

 

Ondračka, J., Oravec, R., Kadlec, J., Cocherová, E.
Simulation of RLS and LMS Algorithms for Adaptive Noise Cancellation in MATLAB

 

Pánek, M., Procházka, A.
MATLAB Web Server v numerické analýze a zpracování signálů

 

Páta, P., Roubík, K.
Kodování vědeckých obrazových dat Karhunenovou-Loeveho transformací v programovém prostředí MATLAB

 

Pivoňka, P., Hnilička, B.
Implementace složitých řídicích algoritmů z programu MATLAB/Simulink do prostředí programovatelných automatů

 

Procházka, A., Pánek, M., Ptáček, J.
Wavelet Use in Biomedical Image Denoising

 

Pultarová, I., Špačková, H.
Časově frekvenční analýza zvukového souboru

 

Rafaja, D.
Convolution and Deconvolution Applied to X-ray Diffraction Analysis

 

Roubík, K., Páta, P.
Zpracování biosignálů v prostředí MATLAB při výuce biomedicínského inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze

 

Seibert, J., Slabý, A., Trojovský, P.
Symbolický počet MATLABu při výpočtu charakteristického a acyklického polynomu grafu

 

Schlegel, M., Balda, P.
Funkční bloky pro pokročilé regulační algoritmy

 

Schwarz, D., Provazník, I.
Zobrazování 2D a 3D medicínských obrazů s využitím vlnkové transformace

 

Skála, D., Houserová, P., Hanika, J.
Modeling of Dynamic Behaviour of Trickle-Bed Reactor

 

Smékal, Z.
Simulace stavových diferenčních rovnic pomocí prostředí MATLAB při implementaci číslicových filtrů v signálových procesorech

 

Smutný, J., Pazdera, L.
Analýza dynamicko-akustických parametrů železničních kol s tlumiči typu Schray&Veith programovými prostředky systému MATLAB

 

Strádal, V., Matoušek, R.
Logat

 

Tůmová, G., Valášek, M.
Řešení kmitání lineárních diskrétních soustav pomocí MATLABu

 

Valsa, J.
Stavebnicový program pro simulaci lineárních elektronických obvodů

 

Veselý, V., Zelinka, J., Vala, J.
Nadstavba jazyka C++ syntakticky podobná MATLABu

 

Zaplatílek, K., Doňar, B.
Possible Way of Data Communication Between MATLAB and MS Excel